สภาพทั่วไป

เนื้อที่

      ตำบลนาเกษม เป็น 1 ใน 5 ตำบล ในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอทุ่งศรีอุดม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,126 ไร่ อาณาเขตติดต่อของตำบลนาเกษม มีดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลาชธานี และตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากสะพานข้ามห้วยชำแระ หมู่ที่ 3 บ้านโคกชำแระ ตำบลโคกชำแระ ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วย จนถึงแยกเข้าห้วยกอกที่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยจนถึงแยกห้วยอารีย์ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยที่บ้านน้อยห้วยอารีย์ตำบลสมสะอาด เรื่อยไปตามลำห้วยจนสิ้นสุดเขตที่บ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากบ้าน ห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อยไปจนถึงบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลแก้งอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากบ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด เรื่อยลงมาจนสุดเขตถึงบ้านห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากสะพานท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยชำแระ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกชำแระ ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วย โคกชำแระ เรื่อยไปตามแนวลำห้วยจนถึงบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      ตำบลนาเกษม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,674 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 5,905 คน โดยมีนายแสวง สิทธิพร เป็นกำนันคนปัจจุบัน

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาเกษม (นายทองพูล ทารักษ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองถาวร (นางบัวผัน ศิริพันธ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนสนาม (นายสายยุทธ สมัครณรงค์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ (นายถาวร สมบัติ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนใหญ่ (นายแสวง สิทธิพร เป็น กำนัน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง (นางสมพิศ สวัสดิ์รักษา เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้อยพัฒนา (นายดอน ชนะนิล เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนกลาง (นายดวงมาลา หวังบุญ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาเกษม (นายบุญเลียง นวลเปล่ง เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 10 บ้านศรีอรุณ (นายตระกูล ทองรถ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านศรีเมือง (นายอัมพล ขมิ้นแก้ว เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิประเทศของตำบลนาเกษมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 40% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 55% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม แต่อาจเกิด "ฝนทิ้งช่วง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา

 

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ