สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ ทำสอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภรานันท์ วันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปวริศา ทองวิเศษ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงตา สอนบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร ทาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเสรี โพศรีทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนูญ ทารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา คำโสภา

นักการภารโรง

นายอุทัย ทำสอาด

คนงานทั่วไป

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำลี สิงห์ทอง

ประธานสภา

นายบุญมี จันทะศรี

รองประธานสภา

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุทิ กัญญาพันธ์

ส.อบต. ม. 1

นายสุเวชร์ กาทอง

ส.อบต. ม. 1

นายกิตติศักดิ์ เหล่างาม

ส.อบต. ม. 2

นางบังอร ศรีคำ

ส.อบต. ม. 2

-ตำแหน่งว่าง(เสียชีวิต)-

ส.อบต. ม. 3

นายไกรราช อุทัย

ส.อบต. ม. 3

นางพรรณี หอมวัน

ส.อบต. ม. 4

นางสุริยนต์ กัลยาพงษ์

ส.อบต. ม. 4

นายณรงค์ วรรณา

ส.อบต. ม. 5

นายทองอินทร์ อาจอ่อนสี

ส.อบต. ม. 5

นายพรชัย ไชยโคตร

ส.อบต. ม. 6

นายรังสันต์ คันธี

ส.อบต. ม. 6

นายบุญมี จันทะศรี

ส.อบต. ม. 7

นายธีรวัช บุญประวัติ

ส.อบต. ม. 7

นายคำลุน เพ็งกระจ่าง

ส.อบต. ม. 8

นายพุทธา สายจำปา

ส.อบต. ม. 8

นายราตรี แขมคำ

ส.อบต. ม. 9

นางสุทักษ์ พลกายา

ส.อบต. ม. 9

นายกฤติ ยอดคำมี

ส.อบต. ม. 10

นายทองไล ทองรถ

ส.อบต. ม. 10

นายสำลี สิงห์ทอง

ส.อบต. ม. 11

นายบุญธรรม ขมิ้นแก้ว

ส.อบต. ม. 11

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายจอมปรางค์ ศรีอักษร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองคำ คชยาพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเรียน ละเลิศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทัย โสภากุ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกฤษฎา นาโสก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริพร จันดาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่

      การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 67 (1)
 2. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (1)
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 68 (2)
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ มาตรา 68 (3)
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16 (4)
 6. การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5)

 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6)
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3)
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4)
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10)
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (2)
 6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19)

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68 (8)
 3. การผังเมือง มาตรา 68 (13)
 4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16 (17)
 5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (5)

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6)
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5)
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7)
 4. ให้มีตลาด มาตรา 68 (10)
 5. การท่องเที่ยว มาตรา 68 (12)
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา 68 (11)
 7. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6)

 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7)
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2)
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8)
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)
 3. การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9)
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรืบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 67 (9)
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16)
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3)
 5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16)

 

สภาพทั่วไป

เนื้อที่

      ตำบลนาเกษม เป็น 1 ใน 5 ตำบล ในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอทุ่งศรีอุดม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,126 ไร่ อาณาเขตติดต่อของตำบลนาเกษม มีดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลาชธานี และตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากสะพานข้ามห้วยชำแระ หมู่ที่ 3 บ้านโคกชำแระ ตำบลโคกชำแระ ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วย จนถึงแยกเข้าห้วยกอกที่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยจนถึงแยกห้วยอารีย์ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยที่บ้านน้อยห้วยอารีย์ตำบลสมสะอาด เรื่อยไปตามลำห้วยจนสิ้นสุดเขตที่บ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากบ้าน ห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อยไปจนถึงบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลแก้งอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากบ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด เรื่อยลงมาจนสุดเขตถึงบ้านห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากสะพานท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยชำแระ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกชำแระ ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วย โคกชำแระ เรื่อยไปตามแนวลำห้วยจนถึงบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      ตำบลนาเกษม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,674 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 5,905 คน โดยมีนายแสวง สิทธิพร เป็นกำนันคนปัจจุบัน

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาเกษม (นายทองพูล ทารักษ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองถาวร (นางบัวผัน ศิริพันธ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนสนาม (นายสายยุทธ สมัครณรงค์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ (นายถาวร สมบัติ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนใหญ่ (นายแสวง สิทธิพร เป็น กำนัน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง (นางสมพิศ สวัสดิ์รักษา เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้อยพัฒนา (นายดอน ชนะนิล เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนกลาง (นายดวงมาลา หวังบุญ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาเกษม (นายบุญเลียง นวลเปล่ง เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 10 บ้านศรีอรุณ (นายตระกูล ทองรถ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านศรีเมือง (นายอัมพล ขมิ้นแก้ว เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิประเทศของตำบลนาเกษมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 40% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 55% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม แต่อาจเกิด "ฝนทิ้งช่วง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา

 

ประวัติความเป็นมา

 

      ตำบลนาเกษม จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2522 มีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพอสังเขป ดังนี้ ตำบลนาเกษม เดิมชื่อ "บ้านกันต๊วน" แยกออกมาจากตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2522 ประชาชนส่วนใหญ่เดิมอพยพมาจากจังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้ามาจับจอง บุกเบิก ที่ทำกิน ตั้งบ้านเรือนเป็นกระจุกๆ ตามเครือญาติ ขนานกันไปกับเส้นทางคมนาคม ภาษาและประเพณีดั้งเดิม เป็นลักษณะไทยอีสาน ตำบลนาเกษมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบลของอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดตั้งตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

หน้าที่ 24 จาก 24

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ