ข่าวกิจกรรม

     เเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลนาเกษม 1 จุดตรวจ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้มีการคัดเลือก "แม่ดีเด่นประจำปี 2561" ของตำบลนาเกษม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ผู้ที่มีความผู้มีความมานะอดทน เป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตรให้มีความกตัญญูรู้คุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่าง "แม่ดีเด่น" ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัด "กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีกัน ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันของคนในชาติ โดยถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันตามนโยบายของ นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 ขั้นตอนการออกสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลรายละเอียด และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตปกครองที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ป้าย และการประกอบกิจการค้าที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ชำระภาษีประจำปี สามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่จุดบริการที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน(ตามกำหนดการที่ด้านล่างนี้) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ...

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ อำเภอทุ่งศรีอุดม โดย นายไพบูลย์ ใจสมุทร นายอำเภอฯ นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง การพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับคณะอำเภอ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม...

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้านสถานที่ทำงาน ที่สาธารณะให้น่าอยู่น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บ้านหนองถาวร ม.2 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม...

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ