ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลนาเกษม จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่านาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี..

      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง จัดกิจกรรม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปี 2559 ...

      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์เชิญร่วมออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ออกเสียงประชามติคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ พร้อมคณะพนักงานส่วนตำบล ช่างทำเทียน ประชาชนชาวตำบลนาเกษม นำขบวนเทียนพรรษาตำบลนาเกษม ตัวแทนต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก ของอำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา "งามล้ำเทียนพรรษา 115 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก มาครองได้

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้เพิ่มช่องทาง "ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามลิงค์ http://www.uttaradit.go.th/dev-info/dev-info.htm

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เข้ากรอกแบบประเมินฯ จึงแจ้งให้ทราบโดบทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องภาษีผ่านทางแอปพลิเคชั่น "Line" โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ต QR Code เข้าไปสอบถามข้อมูลในกลุ่มนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ทราบโดบทั่วกัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น

3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น

4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้นทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไปถ้าเราทุกคนตระหนักถุงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ