ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยให้รีบแจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ โทรศัพท์ 045-251715

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -14 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี...

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ...

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อศึกษาการทำการเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานโดยการใช้พื้นที่ที่มีอยู้ให้เกิดประโยชน์ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง(พ่อหลวง ร.9) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ อำเภอทุ่งศรีอุดม โดย นายชาญชัย คมานิคม(นายอำเภอทุ่งศรีอุดม) ประธานในพิธี นายจอมปรางค์ ศรีอักษร(นายกฯ) พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว(ปลัดฯ) สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในเขตตำบลนาเกษม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดบ้านโนนกลาง-หนองถาวร ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ...

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ